Logo sk.techconfronts.com

DPH z prijatých záloh: účtovanie, príklady

Obsah:

DPH z prijatých záloh: účtovanie, príklady
DPH z prijatých záloh: účtovanie, príklady
Anonim

Pri prevode súm pre budúce dodávky musí predajca vystaviť faktúru. Kupujúci si môže odpočítať daň bez čakania na predaj. Táto novela zákonníka vznikla za účelom zníženia daňového zaťaženia. Ako sa v praxi odpočítava DPH z prijatých preddavkov?

Vzťah

Pri prijatí zálohovej platby v plnej výške alebo jej časti na budúce dodávky je podnikateľský subjekt povinný účtovať DPH a vystaviť faktúru. Táto suma dane je potom odpočítateľná na základe príslušných zásielok. Ďalej sa podrobne zváži, ako sa DPH započítava zo záloh prijatých od klienta.

DPH z prijatých preddavkov
DPH z prijatých preddavkov

Fakturačné obdobie je obmedzené na päť dní. Výnimkou sú prípady, kedy bola zásielka uskutočnená v stanovenej lehote. Ale čo kupujúci, ktorý prevedie finančné prostriedky na konci bežného obdobia, ak predávajúci nevystaví faktúru? Podľa výkladu arbitrážneho súdu platbu prijatú v rovnakom období, v ktorom bol tovar predaný, možno uznať ako „preddavok na dodávky“. Navyše za nedodržiavaniezáväzkov (fakturácia), podľa čl. 120 Daňový kód, spoločnosť môže niesť zodpovednosť:

 • 5 tisíc rubľov, ak k porušeniu došlo v priebehu jedného obdobia;
 • 15 tisíc rubľov – v niekoľkých obdobiach;
 • 10 % zo sumy (minimálne 15 tisíc rubľov), ak bol základ dane podhodnotený.

V prípade dlhodobých dodávok (ropa, plyn a pod.) je možné vystavovať faktúry minimálne raz mesačne. Dokument musí byť vystavený v rovnakom období, v ktorom bola uskutočnená platba vopred.

Fakturácia

Dokument musí obsahovať:

 • meno, adresa, DIČ strán transakcie;
 • číslo a dátum;
 • názov produktu;
 • predplatená suma;
 • sadzba dane;
 • suma DPH.
odpočet DPH z prijatých preddavkov
odpočet DPH z prijatých preddavkov

V prípade platby vopred musí faktúra uvádzať sadzbu dane ako percento zo základu. Podľa týchto údajov sa potom eviduje DPH z prijatých preddavkov. Pokiaľ ide o názov, vo faktúre môžete uviesť názov skupín tovaru bez podrobného dekódovania.

Design

1. Platba vopred sa vykonáva na základe zmluvy, kupujúci chce zohľadniť DPH z prijatých záloh.

V tomto prípade musíte sledovať stav vzájomného zúčtovania, jasne určiť, či konkrétna platba patrí k dodávke. Taktiež sa oplatí požiadať kupujúceho, aby výšku zálohy uviedol v komentároch k potvrdenke. Takáto kontrola je potrebná, pretože:

 • Faktúra je nezávisle generovaná klientom v 1C, vystavená a vytlačená v 2kópie.
 • Výška preddavku sa vypočíta na základe údajov v dokumente „Splatenie dlhu“. Ak je zvolená metóda výpočtu "Automaticky", rozdiel sa vypočíta na základe zostatkov 62.01. Po uzavretí všetkých dlhov sa zostatok prenesie do 62.02. Táto suma bude uvedená na faktúre. Preto sa pred registráciou dokumentu musíte uistiť, že informácie uvedené v databáze sú aktuálne.

2. Faktúra bola vystavená iba v jednej kópii.

Vytvorí sa doklad „Evidencia faktúr k zálohovej platbe“, ktorý automaticky vygeneruje zostatky všetkých neuzavretých preddavkov. Táto metóda má svoje obmedzenia. Pred registráciou dokumentu sa uistite, že:

 • poradie výpočtu je relevantné;
 • žiadne duplicitné protistrany a zmluvy;
 • zostávajúce dlhy sú zobrazené na účte 62.01;
 • zálohový zostatok – k 62.02;
 • žiadne zostatky na uzavretom účte 62,02;
 • v prípade zmien vo vzájomnom zúčtovaní je potrebné prepísať doklad.
 • DPH z preddavkov prijatých plnení
  DPH z preddavkov prijatých plnení

Akumulácia DPH

Algoritmus procesu sa nezmenil. Základ je určený buď v deň odoslania, alebo v čase platby. Predávajúci musí zaplatiť daň z prevedených súm a kupujúci musí zaplatiť DPH z prijatých preddavkov.

Príklad. Dňa 15. mája bola na účet LLC prijatá zálohová platba vo výške 118 tisíc rubľov. (vrátane dane - 18 %). Organizácia odoslala 25. mája vo výške 85 tisíc rubľov. V účtovníctve podniku sa táto operácia prejaví takto:

15.05:

 • DT51 KT 62 - platba vopred sa odráža (118 tisíc rubľov);
 • DT 76 KT 68 – 18 tisíc rubľov – DPH z prijatých záloh. Účty sa generujú na základe faktúry zo dňa 15.05.

Ak medzi zaplatením finančných prostriedkov a predložením DPH uplynie dlhý čas, operáciu možno spracovať takto:

DT 19 KT TS (Technický účet na účtovanie vyrovnaní s protistranami) – 18 tisíc rubľov.

DT 68 KT 19 (odpočítateľná DPH) – 18 tisíc rubľov.

V prehľadoch sa dlh dodávateľa odráža v plnej výške. DPH sa zobrazuje na daňových faktúrach.

25.05:

 • DT 90 KT 41 – náklady na predaný tovar (85 000);
 • DT 62 CT 90 – príjem z predaja (118 000);
 • DT 90 KT 68 – účtovanie o dani z príjmu (18 000);
 • DT 68 KT 76 – odpočet DPH z prijatých preddavkov (18 000);
 • DT 62 "Platby vopred" CT 62 "Vyrovnanie so zákazníkmi" - platba vopred (118 000).

Takto sa vypočítava DPH z prijatých preddavkov.

Prijaté preddavky na priznanie DPH
Prijaté preddavky na priznanie DPH

Účtovanie dane u kupujúceho

Klient, ktorý previedol zálohovú platbu na účet dodávok, podlieha odpočítaniu sumy dane predloženej predávajúcim na základe nasledujúcich dokladov:

 • accounts;
 • platby potvrdzujúce prevod prostriedkov;
 • zmluvy.

Pozrime sa na ne podrobnejšie. Ministerstvo financií neustanovuje osobitnú formu faktúr používaných v súvislosti s platbou vopred. Preto je možné použiť štandardný vzorový dokument. Ak zmluva obsahuje podmienku prevodu peňazí bez uvedenia presnej sumy,potom daň vypočítaná na základe údajov uvedených vo faktúre vystavenej predávajúcim podlieha odpočtu. Ak takáto položka vôbec neexistuje, daň nemôže byť kompenzovaná.

odpočet DPH z prijatých preddavkov

Daňový poriadok ustanovuje právo daňovníka na náhradu zaplatených súm. Ak ho podnik použije v súvislosti s odpočtami za prijatý tovar, výška dane nebude podhodnotená.

platenie DPH z prijatých preddavkov
platenie DPH z prijatých preddavkov

Vrátenie DPH z prijatých záloh nastane, ak kupujúci prevedie finančné prostriedky na budúce dodávky. Daň môžete kompenzovať v jednom z nasledujúcich období:

 • keď je odpočítateľná suma dane z nakúpených diel;
 • ak sa zmenili podmienky, bola ukončená zmluva alebo boli vrátené sumy vopred.

DPH z prijatých záloh bude vrátená vo výške, v akej bola predtým prijatá. Tu stojí za to venovať pozornosť takému momentu. Vrátenie prijatého preddavku na DPH, ktorý bol prijatý so 100% preddavkom na dodávky uskutočnené jednotlivými zmluvnými stranami, sa uskutočňuje vo výške zodpovedajúcej výške dane uvedenej na faktúrach. V samotných faktúrach by suma zálohy nemala byť zvýraznená ako samostatná položka.

Príklad

Prevezmite podmienky z predchádzajúceho problému. Dňa 15. mája kupujúci previedol na účet predávajúceho zálohovú platbu vo výške 118 000 rubľov. 25. mája predávajúci odoslal tovar na účet prijatých finančných prostriedkov vo výške 100 000 rubľov. Proces tvorby DPH z prijatých záloh, transakcie spracovania transakcií sú uvedené nižšie.

15.05:

 • DT 60 KT 51 –prevod vopred (118 000);
 • DT 68 KT 76 – zohľadnenie výšky dane (18 000).

25.05:

 • ДТ 41 (19) КТ 60 - tovar bol pripísaný (100 000) a suma dane bola zohľadnená (18 000);
 • ДТ 68 KT 19 – akceptované na odpočet DPH (18 000);
 • DT 76 KT 68 – daň obnovená (18 000);
 • DT 60 "Vyrovnanie s dodávateľmi" CT 60 "Predplatenia" - 118 000 - zálohová platba pripísaná.

Je veľmi dôležité správne vypočítať výšku daní splatných do rozpočtu. Na základe týchto údajov sa vygeneruje priznanie k DPH. Prijaté, poukázané a na ne časovo rozlíšené daňové sumy priamo závisia od správnosti výpočtu zadlženosti pohľadávok (RD) a záväzkov (KZ).

vrátenie prijatého preddavku na DPH
vrátenie prijatého preddavku na DPH

Popis predmetu

Pohľadávky za sumy zaplatené za nákup tovaru sú v súvahe premietnuté do výšky skutočne prevedených prostriedkov. Kým nie je k dispozícii daňová uznateľnosť, tieto údaje sa javia ako obežný majetok. Takýto dlh predstavuje právo podniku získať poskytnuté predmety v primeranom množstve, kvalite a požadovanej konfigurácii. Vrátenie peňazí je možné len v prípade predčasného ukončenia zmluvy, neschopnosti dodávateľa plniť záväzky a iných podobných okolností. Ale v najhoršej situácii môže podnik dostať nielen predtým vyplatené sumy, ale aj kompenzáciu. Preto by v BU hodnotenie diaľkového prieskumu Zeme nemalo odrážať výšku nákladov, ale cenu zakúpeného zariadenia pri jeho zaúčtovaní. Tento údaj zodpovedá výške preddavkubez DPH z prijatých záloh.

Úlohy

Pozrime sa na niekoľko ďalších príkladov výpočtu súm dane.

1. Dodanie tovaru v hodnote 118 000 vrátane DPH.

 • DT 08 (19) CT 60 - materiál prijatý (100 000) a zaúčtovaný dodávateľom (18 000);
 • DT TS (technický účet pre vzájomné vyrovnanie s protistranami) KT 68 – DPH obnovená (18 000);
 • DT 68 KT 19 – daň akceptovaná na odpočet (18 000).

2. Premietnutie preddavku vystaveného bez akceptovania práva na odpočet DPH.

Strana kupujúceho:

 • DT 60 KT 51 – platba vopred (118 000);
 • DT 19 KT TS – akceptované na účtovanie DPH (18 000).

Zo strany predajcu:

 • DT 08 (19) CT 60 – vybavenie prijaté (100 000) a akceptovaný účet predajcu (18 000);
 • DT TS CT 19 – suma dane obnovená (18 000);
 • DT 68 CT 19 – odpočítateľná položka (18 000).
účtovanie DPH z prijatých preddavkov
účtovanie DPH z prijatých preddavkov

Ďalší spôsob spracovania operácie.

Od predajcu:

 • DT 51 KT 62 – platba vopred – 118 000;
 • DT TS KT 68 – účtovaná daň – 18 000.

U kupujúceho:

 • DT 62 KT 90 - predaj výrobkov (ak sa 62 používa ako technický účet, položka sa tvorí vo výške sto tisíc rubľov) - 118 000.
 • DT 90 KT 68 – zohľadňuje sa výška dane z predaných produktov (ak sa objaví účet 62, nevytvára sa účtovanie) – 18 000;
 • DT 68 CT TS - suma dane bola obnovená (ak sa objaví účet 62, transakcia sa nevytvorí) - 18 000.

Šekyosady

Zákony môžu uvádzať sumy s daňou aj bez dane. Je lepšie uviesť obe čísla. Skutočný dlh je nepeňažný, to znamená, že nezahŕňa dane. Ale pri započítaní preddavku alebo zložitých vysporiadaniach na základe zmlúv sa pri výpočte celkového dlhu môžu použiť čísla DPH.

Výnimky

Legislatíva upravuje prípady, keď nie je stanovené časové rozlíšenie a platba DPH z prijatých preddavkov:

 • pre tovar predávaný mimo Ruska;
 • za prácu zdaňovanú sadzbou 0 %;
 • pre služby, pri ktorých sa neúčtuje vôbec žiadna daň;
 • ak spoločnosť neplatí DPH vôbec;
 • ak trvanie výrobného cyklu presiahne šesť mesiacov (zoznam takéhoto tovaru je schválený vyhláškou č. 468).

Aby vám nevznikla daň z preddavku za prácu s dlhým výrobným cyklom, musíte spolu s vyhlásením k daňovej kópii zmluvy s kupujúcim predložiť aj doklad potvrdzujúci vlastnosti technologického procesu.

Podnik môže využiť výhodu, ak účtovník vedie samostatnú evidenciu operácií s dlhým výrobným cyklom, sumy DPH pre materiály zahrnuté v tomto procese. Tieto požiadavky stanovuje ruský daňový zákonník.

Ak tieto podmienky nie sú splnené, preddavok na daň sa účtuje vo všeobecnosti. Odklad sa neudeľuje. Ak si predávajúci v jednom štvrťroku vyúčtoval DPH, v druhom doložil doklady k výhode, nemôže si znížiť základ dane, zmeniť faktúru resp.predložiť vysvetlenie. Postup pri vedení zložitého účtovníctva zákon nepredpisuje. Preto sa riadi internou politikou organizácie.

Nevýhoda tejto schémy je nasledovná: výšku DPH za tovar nakúpený na dlhodobú výrobu môže organizácia zohľadniť až v deň predaja produktu. Ak spoločnosť prijala preddavok bez zaplatenia dane, potom nebude možné získať DPH z rozpočtu až do predaja výrobkov. Preto pred použitím výhody musíte zhodnotiť ekonomické výhody operácie.

Záver

Pri prijatí zálohy na budúce dodávky musí kupujúci vystaviť faktúru a účtovať DPH. Na základe výsledkov prepravy tieto sumy podliehajú zrážke. Správny výpočet súm závisí od správneho posúdenia pohľadávok a záväzkov. Hlavným pravidlom je, že v súvahe musia byť sumy zaplatené za tovar vykázané oddelene od dane. Navyše odpočítanie DPH z prijatých preddavkov je právom kupujúceho, nie povinnosťou. Sumy sú vypočítané na základe faktúr. A ak predávajúci predloží faktúru neskoro, dostane pokutu od 5 do 15 tisíc rubľov. Toto je uvedené v daňovom zákonníku Ruskej federácie.

Populárna téma