Logo sk.techconfronts.com

90 účet – „Predaj“. Podúčty účtu 90

Obsah:

90 účet – „Predaj“. Podúčty účtu 90
90 účet – „Predaj“. Podúčty účtu 90
Anonim

Každá obchodná organizácia počas celého obdobia ekonomickej činnosti má záujem o dôkladnú analýzu finančných výsledkov. Pre včasné sledovanie bežných príjmov a výdavkov slúži niekoľko účtovných účtov: 99, 90, 91. Získanie spoľahlivých informácií o štruktúre, dynamike, objeme výsledkov výkonnosti je možné len vtedy, ak sú údaje na týchto účtoch správne premietnuté.

faktúra 90 predaj
faktúra 90 predaj

Funkcia účtu

Účet 90 „Predaj“je štruktúrou najkomplexnejší, čo umožňuje prijímať a vyhodnocovať priebežné výsledky podniku. Je potrebné poznamenať, že hlavný smer práce, ktorý je uvedený v zákonných dokumentoch, je naznačený. Tento typ činnosti prináša konštantný finančný výsledok, ktorý v súčte celkového ukazovateľa predstavuje minimálne 5-7%, ak je podnik schopný vykonávať akýkoľvek druh práce povolený zákonom. Akohlavné smery môžu byť zvýraznené:

 1. Výroba rôznych druhov produktov (tovar, polotovary, suroviny atď.).
 2. Poskytovanie určitého zoznamu služieb (komunikácia, doprava, služby, domácnosť atď.).
 3. Vykonávanie prác rôzneho stupňa zložitosti na zmluvnom základe (nepriemyselné a priemyselné).
90 počítať
90 počítať

90 účet sa používa na vyjadrenie súčtu všetkých príjmov z hlavnej činnosti a výdavkov s ňou spojených.

Odraz v účtovníctve

Účtovný účet 90 je syntetický, aktívny-pasívny, v závislosti od použitého podúčtu v konkrétnej situácii. Nemá zostatok (zostatok) na začiatku a na konci obdobia, nepremieta sa do súvahy. Hlavným účelom tohto účtu je zistiť finančný (priebežný) výsledok práce podniku za bežné obdobie. Vypočítaná suma sa prevedie na vytvorenie celkového zisku alebo straty pracovného miesta. Výsledok hospodárenia sa vypočíta ako rozdiel obratov podúčtov. 90 účet má charakteristickú črtu: je úplne uzavretý len v procese reformy bilancie, na konci každého kalendárneho roka. Debet z účtu odráža všetky náklady, kredit ukazuje prijatý príjem (výťažok z predaja).

Analytická účtovná štruktúra

Pre správnu činnosť sú podúčty účtu 90 otvorené pre nasledujúce pozície:

 • 90/1 „Výnosy z obchodovania“;
 • 90/2 "Výrobné náklady na tovar";
 • 90/3 "DPH";
 • 90/4 "Spotrebné dane";
 • 90/5 „Vývozné clo“;
 • 90/9 “Zisk a/alebo strata z predaja.”
Podúčty účtu 90
Podúčty účtu 90

Každý podúčet je počas roka naplnený obchodnými transakciami. Vytvorený obrat na konci každého obdobia sa uzatvára na 90/9 a nemá žiadny medzizostatok. Finančný a hospodársky výsledok práce za mesiac sa vypočíta ako rozdiel medzi debetným obratom a celkovým kreditným obratom na podúčtoch. V závislosti od znamenia sa prijatá hodnota zaúčtuje na podúčet 9, ktorý sa uzavrie na účte 99.

Výnosy

Na zohľadnenie majetku vykázaného podľa PBU (účtovný predpis) 9/99 bol vytvorený podúčet 90/1 ako príjem z hlavnej činnosti. Zohľadňuje výnosy z predaných výrobkov, vykonanej práce, predaného tovaru, služieb a pod. Suma prijatého príjmu sa objaví v prospech podúčtu v súlade s účtom 62 „Zúčtovanie s kupujúcimi“na ťarchu účtu. Je možné použiť aj príspevky:

 • účtovanie účtu 90
  účtovanie účtu 90

  Dt 76, Ct 90/1 „Výnosy od iných dlžníkov a veriteľov.“

 • Dt 50, 55, 52, 51, Kt 90/1 „Príjmy sa pripisujú na zúčtovanie, menu, osobitný účet alebo do pokladne podniku.“
 • Dt 79, Ct 90/1 „Príjmy z pobočky alebo dcérskej spoločnosti.“
 • Dt 98, Ct 90/1 "Časť prijatého výnosu sa pripisuje príjmom nasledujúceho obdobia" (pre zálohové platby).

Celkový obrat z úveru 90/1 je sčítaný a zobrazuje výnosy z predaja v aktuálnom mesiaci, ktoré sa neskôr použijú na výpočet finančného výsledku zhlavné obchodné aktivity spoločnosti.

Costs

Výrobná (úplná) cena vyrobených výrobkov sa tvorí na kalkulačných účtoch a účtuje na ťarchu účtov 41, 43, 45, 40. Pri tejto cene sa zohľadňuje v sklade hotových výrobkov, kde je skladované až do momentu predaja. Pri predaji tovaru, výrobkov, poskytovaní rôznych služieb a vykonávaní prác vznikajú akejkoľvek organizácii dodatočné náklady, ktoré nie sú zahrnuté v nákladoch na vyrobené výrobky. Tento druh nákladov sa nazýva obchodné náklady, ktoré vznikajú v dôsledku prípravy a predaja produktov. Patria sem podľa PBU č. 10/99 náklady na reklamu, dodatočné balenie, dopravu a skladovanie. Zaúčtovací účet 90 v tomto prípade vygeneruje nasledovné:

 • Dt 90/2, Ct 43, 40, 41 “Tovar (hotové výrobky) odpísaný za zľavnenú cenu.”
 • Dt 90/2, Ct 42 „Obchodná prirážka bola vykonaná.“
 • Dt 90/2, Ct 44 “suma komerčných (implementačných) nákladov bola časovo rozlíšená.”

Obchodné podniky netvoria výrobné náklady, aktíva kúpené na predaj sa odrážajú v 45. účte. Pri predaji sa všetky dodatočné (komerčné) výdavky účtujú do 44 Ct "Náklady na distribúciu".

Dane

Ak je podnik v súlade s postupom ustanoveným zákonom platiteľom spotrebnej dane, DPH, potom sa predaj prác, výrobkov, služieb uskutočňuje so zahrnutím týchto druhov daní do úhrnu náklady. Zohľadňujú sa dane 90/3, 90/4 fakturované kupujúcim. V prípade medzinárodného obchodu podnikom sa zohľadňuje vývozné clo90/5. Pri účtovaní DPH 90 zodpovedá účet pri obchodnej transakcii zaúčtovaniu:

Dt 90/3, Ct 68 „Výška DPH na predané produkty bola nastavená.“

Všetky dane splatné do rozpočtov rôznych úrovní sa odrážajú podobným spôsobom.

účtovný účet 90
účtovný účet 90

Reformácia rovnováhy

90 účet sa uzatvára po etapách, najskôr sa určí obrat za aktuálne obdobie pre každý podúčet. Každý z nich je uzavretý elektroinštaláciou na 90/9. Účet 90 sa uzatvára v určitom poradí podľa schémy:

 1. Vypočíta sa súčet operácií na podúčte 90/1, podúčet sa uzavrie zaúčtovaním Dt 90/1, Kt 90/9.
 2. Obraty na výdavkoch sú sčítané a celkové hodnoty sú zaúčtované Debet 90/9, Kredit 90/2, 3, 4, 5.
 3. Obraty na všetkých podúčtoch a zostatky 90 sa musia rovnať nule.
 4. Na 9. podúčte zisťujeme finančný výsledok, ktorý sa vypočíta ako suma premietnutá do Dt - obrat účtu Kt. Podľa výsledku sa odpisuje na účet 99.
 5. S/A zostatok 9 „Zisk, strata z predaja“by sa mala uzavrieť na konci, t. j. rovnať sa nule.

Účet 90 nie je zohľadnený v súvahe, musia sa skontrolovať všetky konečné registre, možno za kalendárny rok, v dôsledku chyby má tento účet neuzavretý obrat. Ak takáto suma existuje, musí sa odpísať príslušným zaúčtovaním a súvaha sa musí pred vykázaním zreformovať. Zároveň sa odpíše celková hodnota účtu 91 „Ostatné náklady a výnosy“, v rv dôsledku uzatvorenia účtov 90 a 91 je finančný výsledok práce organizácie za bežný rok tvorený 99.

Automatizácia účtovníctva

zatvorenie účtu 90
zatvorenie účtu 90

Práca moderného účtovníka predpokladá kompetentné používanie špecializovaných programov. Všetky potrebné účty sa zatvoria automaticky pri uzavretí obdobia. K povinnostiam účtovníka patrí dôsledná kontrola výsledkov vedenia a reflexie obchodných transakcií. Štúdium súvahy a analýza účtu umožní sledovať správnosť postupných účtovných uzávierok s cieľom získať presný výsledok práce. Účet 90 sa odpisuje pred zostavením súvahy, má veľký význam pre získanie objektívnych informácií. Preto je proces reformy súvahy obzvlášť dôležitý pre hlavného účtovníka. Znamená to nielen správne zatvorenie účtu, ale aj overenie jeho vedenia počas celého obdobia.

Populárna téma