Logo sk.techconfronts.com
Elektrotechnologický personál: význam a definícia
Elektrotechnologický personál: význam a definícia
Anonim

Osoba zodpovedná za elektrickú bezpečnosť je menovaná spomedzi špecialistov a manažérov v podnikoch prevádzkujúcich elektrické inštalácie. Elektrotechnologickí pracovníci sú im povinní hlásiť prebiehajúce HSE činnosti. Ak spoločnosť zabezpečuje pozíciu Ch. energie, povinnosti zodpovednej osoby sú mu spravidla zverené. Vymenovanie zamestnanca a jeho zástupcu sa vykonáva po preverení ich vedomostí, priradení príslušnej tolerančnej skupiny: v inštaláciách s napätím vyšším ako 1000 V - V a do 1000 V - IV.

elektrotechnický personál
elektrotechnický personál

Povinnosti zodpovednej osoby

Určená entita musí:

 1. Vypracovať a udržiavať potrebnú dokumentáciu o problémoch súvisiacich s prevádzkou inštalácií.
 2. Zaistite bezpečnosť pri vykonávaní akejkoľvek práce.
 3. Kontrolujte dostupnosť, včasnosť kontrol a testov nástrojov, hasiacich prístrojov a ochrany.

Kategórie zamestnancov

Všetci zamestnanci sú zapnutépodnik je rozdelený na elektrotechnický a elektrotechnický personál. Samostatnou kategóriou sú zamestnanci, ktorých činnosť spravidla nesúvisí s priamou prevádzkou zariadení. Ak vykonávajú akcie, pri ktorých existuje možnosť úrazu elektrickým prúdom, je im pridelený 1 gr. elektrická bezpečnosť. O tom sa urobí záznam v denníku zavedeného formulára. Takíto zamestnanci zároveň nedostávajú certifikáty. Zadanie 1 gr. vykonávané po školení. Končí sa testom vedomostí ústnym kladením otázok. Frekvencia priraďovania 1 gr. – aspoň 1 rub./rok.

školenie elektrotechnického elektrotechnologického personálu
školenie elektrotechnického elektrotechnologického personálu

Elektrotechnologický personál

Pracovníci v tejto kategórii sa vyznačujú množstvom funkcií. V prvom rade medzi elektrotechnologický personál patria zamestnanci, ktorí majú elektrickú energiu ako kľúčovú zložku procesov, ktoré riadia. Ich činnosť môže súvisieť napríklad s elektrickým zváraním, elektrolýzou, obsluhou elektrických oblúkových pecí a pod. V zozname elektrotechnologického personálu sú zaradení aj zamestnanci, ktorí používajú prenosné elektrické náradie, elektrické ručné stroje, svietidlá a ďalší pracovníci, pre ktorých znalosť POT nastavenej v popise práce. Zamestnanci, ktorí nepatria do energetického oddelenia podniku, majúci II gr. a vyššie, poslúchajte ho. Zároveň sú vo svojich povinnostiach a právach rovnakí s elektrotechnickým personálom.

elektrické aelektrotechnický personál
elektrické aelektrotechnický personál

Extra

Elektrický personál zahŕňa:

 1. Administratívni a technickí pracovníci. Patria sem manažéri a špecialisti vykonávajúci povinnosti súvisiace s prevádzkovou údržbou, uvádzaním do prevádzky, opravami a inštalačnými činnosťami v inštaláciách.
 2. Prevádzkový personál. Títo zamestnanci vykonávajú každodennú údržbu a správu zariadení. Medzi ich povinnosti patrí najmä kontrola, príprava pracovísk, spínanie prevádzky, prijímanie, dohľad nad ostatným personálom, plnenie úloh v rámci súčasnej prevádzky zariadenia.
 3. Prevádzkoví a opravári. Títo zamestnanci sú špeciálne vyškolení na údržbu zariadení, ktoré im boli pridelené.
 4. Opravovníci. Títo zamestnanci zabezpečujú údržbu, inštaláciu, testovanie a uvádzanie zariadení do prevádzky.
 5. skupiny elektrotechnického personálu
  skupiny elektrotechnického personálu

Školenie elektrického, elektrotechnického personálu

Požiadavky na testovanie vedomostí, trvanie brífingov sú uvedené v závislosti od zaradenia pracovníkov do konkrétnej kategórie. Pred zaradením elektrotechnického personálu na samostatnú prácu alebo preložením na inú oblasť (pozíciu) spojenú s prevádzkou zariadení, musí absolvovať príslušné školenie na svojom mieste. Podobné pravidlo platí v prípade prerušenia činnosti na dobu dlhšiu ako 1 rok.

Špecifické brífingy

Elektrotechnologickézamestnanecký preukaz:

 1. Pokyny: primárne, úvodné - na pracovisku, opakované, cielené, neplánované pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
 2. Príprava na novú profesiu/pozíciu so školením na mieste. Dĺžka takejto stáže je 2-14 zmien.
 3. Kontrola znalostí noriem, pravidiel ochrany (PTE, POT, PUE), PB a iných dokumentov v rozsahu potrebnom pre danú pozíciu.
 4. Duplikácia trvajúca 2-12 zmien.
 5. Špeciálne školenie.
 6. Kontrolné cvičenia (požiarne a núdzové).

Pracovníci v oblasti elektrotechniky získavajú aj ďalšie odborné vzdelanie, aby si neustále zlepšovali svoju kvalifikáciu.

elektrická bezpečnosť elektrotechnický personál
elektrická bezpečnosť elektrotechnický personál

Test znalostí

Môže to byť primárne. Takejto kontrole sa podrobuje elektrotechnický personál, ktorý tvoria noví zamestnanci. Ďalším dôvodom jeho implementácie je prestávka v certifikácii trvajúca viac ako 3 roky. Kontrola môže byť aj pravidelná. To sa zase delí na pravidelné a mimoriadne. V prvom prípade je elektrotechnický personál testovaný raz ročne, ak jeho úlohy zahŕňajú:

 1. Priama organizácia a výkon prác na údržbe existujúcich elektrických jednotiek.
 2. Inštalácia, nastavenie, oprava, preventívne testovanie.

Obdobná lehota je stanovená pre zamestnancov, ktorí majú právo vydávať príkazy, príkazy a viesť operatívne rokovania. Administratívni a technickí pracovníci, HSE špecialisti,schválené na kontrolu zariadení sa kontrolujú raz za tri roky. Mimoriadna certifikácia sa vykonáva bez ohľadu na dátum ukončenia predchádzajúcej v nasledujúcich prípadoch:

 1. Keď sa zavedú novo vyvinuté alebo revidované pravidlá a predpisy.
 2. Pri inštalácii nového zariadenia, zmene / rekonštrukcii hlavných technologických a elektrických obvodov. O vhodnosti a nevyhnutnosti vykonania mimoriadnej kontroly rozhoduje zodpovedná osoba.
 3. Pri prevode/priradení na inú prácu, ak si stanovené povinnosti vyžadujú znalosť rozšíreného zoznamu pravidiel a predpisov.
 4. Keď zamestnanci nedodržiavajú predpisy o OT.
 5. Na žiadosť orgánov štátneho dozoru.
 6. Na základe záverov komisie, ktorá vyšetruje nehodu s účasťou ľudí alebo poruchu v prevádzke elektrárne.
 7. Pri inovácii do vyššej skupiny.
 8. Keď je v tejto pozícii prestávka na viac ako šesť mesiacov.
 9. zoznam elektrotechnických pracovníkov
  zoznam elektrotechnických pracovníkov

Extra

Vedomostný test elektrotechnického personálu vykonáva komisia. Vytvára sa na príkaz vedúceho podniku. V komisii musí byť najmenej päť osôb. Zároveň jej predseda musí mať skupinu V pri napätiach nad / do 1000V a IV pri napätí len menej ako 1000 V. Spravidla zodpovedá za elektrickú časť. oNa priamom preskúšaní vedomostí zamestnancov podniku by mali byť prítomní aspoň 3 členovia komisie. V tomto prípade sa predseda musí nevyhnutne zúčastniť na podujatí. Prítomnosť jeho zástupcu je povolená. Po ukončení inšpekcie sa prideľujú skupiny elektrotechnického personálu (od II do V). Zodpovedajúca značka je uvedená v certifikáte.

Populárna téma