Logo sk.techconfronts.com

Účtovanie prostriedkov na bežnom účte a v pokladni podniku

Účtovanie prostriedkov na bežnom účte a v pokladni podniku
Účtovanie prostriedkov na bežnom účte a v pokladni podniku
Anonim

Činnosť akéhokoľvek podniku, tak či onak, je spojená s hotovostnými alebo bezhotovostnými platbami. Účtovanie peňažných prostriedkov, hotovostných aj bezhotovostných, sa odráža v účtovníctve na účtoch:

50 – pokladňa, kde sa zohľadňujú transakcie súvisiace s platbami v hotovosti;

51 - bežný účet, na ktorom sa uskutočňujú bezhotovostné transakcie prostredníctvom banky;

52 – platí, ak má spoločnosť vysporiadania v cudzej mene;

55 – prostriedky uložené na šekových knižkách, akreditívoch, firemných bankových kartách;

57 - prostriedky, s ktorými bola v podniku vykonaná operácia, ale z nejakého dôvodu neprišli do banky k určitému dátumu.

Vo všeobecnosti sa hotovostné účtovníctvo vykonáva hlavne na účtoch 50 a 51. Cez tieto účty sa uskutočňuje väčšina finančných transakcií.

hotovostné účtovníctvo
hotovostné účtovníctvo

Účtovanie prostriedkov na bežnom účte sa vykonáva pre vyrovnanie medzi podnikmi pomocou úverových inštitúcií.

Hlavné operácie vykonávané s bežným účtom sú prevody finančných prostriedkov platobnými príkazmi na úhradu tovaru, materiálu, služieb. Prepočty sa robia aj s rozpočtom, ale je tu ešte jeden moment, kedy môžu daňové úrady stiahnuť sumu z bežného účtu na zaplatenie dlhov po lehote splatnosti a daňových sankcií. Inkaso prebieha podľa platobnej výzvy bez prijatia. Podľa žiadosti o platbu môžete s prijímajúcou organizáciou vyrovnať napríklad aj služby, ale v tomto prípade s prijatím žiadosti o platbu. Môžete tiež vyberať hotovosť z bežného účtu pomocou šekovej knižky na určité účely: vyplácanie miezd, nákup produktov atď. Účely uvedené v šekovej knižke, na ktoré sa sťahujú prostriedky, musia byť zdokumentované.

hotovostné účtovníctvo
hotovostné účtovníctvo

Účtovanie prostriedkov sa riadi pomocou bankového výpisu. Odráža všetky príjmy na bežný účet a úbytky s poskytovaním analytických údajov o protistranách. Platobné príkazy a dodávateľské faktúry sú priložené k výpisu.

V súčasnosti banky pracujú na bezkontaktnom zákazníckom servise. Pomocou internetu a programu „Banka-klient“(„Sberbank Online“) spoločnosť vykonáva transakcie na bežnom účte.

Účtovanie o peňažných prostriedkoch v podniku cez registračnú pokladnicu je vedené na účte 50. Účtovanie v hotovosti sa robí za zúčtovanie miezd so zamestnancami, za zúčtovanie s dodávateľmi, za výdaj peňažných prostriedkov podľa výkazu.

účtovanie prostriedkov na bežnom účte
účtovanie prostriedkov na bežnom účte

Právnické osoby môžu uskutočňovať vyrovnania, ale existuje obmedzenie: jednozmluva by nemala byť vyššia ako 100 tisíc rubľov. Podniky sú tiež povinné predložiť banke na začiatku roka výpočet hotovostného limitu, ktorý sa schvaľuje v určitej výške na každý deň. Denné peňažné príjmy sa musia minúť alebo vyberať tak, aby zostatok hotovosti neprekročil schválený limit.

Účtovanie prostriedkov sa vykonáva pomocou primárnych dokladov: príjmové, výdavkové príkazy - ako aj vedenie záznamov o všetkých transakciách v pokladničnej správe a pokladničnej knihe. Primárne dokumenty musia zodpovedať forme jednotných dokumentov a musia byť vyplnené na pripravených formulároch alebo vytlačením na počítači. Pokladničnú knihu je možné podobne vygenerovať aj v elektronickej podobe, ak je v programe vedené účtovníctvo, ale je potrebné ju denne tlačiť a prišpendliť do zakladača a na konci vykazovaného obdobia zošiť a zošnurovať.

Populárna téma